PROWADZENIE PODATKOWEJ
KSIĘGI PRZYCHODU I ROZCHODU

Ilość dokumentów
miesięcznie:
Cena netto:
od 1 do 30 200,00 zł
od 31 do 50 350,00 zł
od 51 do 100 600,00 zł
od 101 do 150 1000,00 zł
od 151 do 200 1400,00 zł
Powyżej 200
dokumentów
uzgodnienia
indywidualne

PROWADZENIE
KSIĄG HANDLOWYCH

Ilość dokumentów
miesięcznie:
Cena netto:
od 1 do 9 300,00 zł
od 10 do 30 600,00 zł
od 31 do 50 800,00 zł
od 51 do 100 1600,00 zł
od 101 do 150 2400,00 zł
od 151 do 200 3000,00 zł
od 201 do 250 3500,00 zł
od 251 do 350 4000,00 zł
Powyżej 350
dokumentów
uzgodnienia
indywidualne

KADRY i PŁACE

Usługa: Cena netto:
Za czynności obejmujące
naliczenie wynagrodzeń
pracowników/zleceniobiorców
oraz należnych od nich:
podatku dochodowego
od osób fizycznych,
składek z tytułu ubezpieczeń
społecznych,
ubezpieczenia zdrowotnego,
Funduszu Pracy i Funduszu
Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych,
55,00 zł

INNE

Usługa Cena netto:
Deklaracja
Intrastat
200,00 zł
Zerowe
sprawozdanie
finansowe
500,00 zł
Deklaracja
do ZUS
dla przedsiębiorcy
55,00 zł
Dokumenty
rejestracyjne
do KRS
1000,00 zł
Dokumenty
aktualizacyjne
do KRS
500,00 zł
Ryczałt 150,00 zł
Sprawozdanie
do GUS
200,00 zł
Prowadzenie
rejestrów
VAT
50,00 zł
Sprawozdanie
finansowe
50% średniej
stawki
miesięcznej
w roku
za księgowość,
nie mniej
niż 500 zł netto